Privacyverklaring

Privacyverklaring  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bloementuintjes Coaching & Support kan op twee manieren persoonsgegevens over u verwerken. Enerzijds wanneer u gebruikt maakt van haar website. Anderzijds wanneer u zelf contact opneemt via bijvoorbeeld e-mail of het contactformulier.

Bloementuintjes Coaching & Support verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
• Gegevens over de mentale en fysieke gesteldheid van een deelnemer.

Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
In het kader van de uitvoering van de dienstverlening zijn de bovengenoemde persoonsgegevens essentieel.

Hoe lang bewaart Bloementuintjes Coaching & Support mijn persoonsgegevens?
Bloementuintjes Coaching & Support bewaart uw gegevens zolang dit redelijkerwijs gevergd kan worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en eventuele vervolgopdrachten. Indien er geen sprake is van een overeenkomst zullen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk met een maximum van een jaar.

Waarom deelt Bloementuintjes Coaching & Support mijn persoonsgegevens met derden?
In het kader van het uitvoeren van haar diensten kan het voorkomen dat Bloementuintjes Coaching & Support de persoonsgegevens met derden deelt. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Wanneer het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer u bankiert bij een bank buiten Nederland.
 • Een aantal verwerkingen is door Bloementuintjes Coaching & Support uitbesteed aan bewerkers zoals ICT- en softwareleveranciers. Deze bewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens in de systemen van Bloementuintjes Coaching & Support
 • Wanneer het delen van persoonsgegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligt Bloementuintjes Coaching & Support mijn persoonsgegevens?
Bloementuintjes Coaching & Support neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en neemt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving passende maatregelen om te voorkomen dat er ongeautoriseerd gebruik/misbruik kan worden gemaakt van de persoonsgegevens.

Hoe behandelt Bloementuintjes Coaching & Support de gegevens van kinderen?
Informatie over kinderen wordt uitsluitend verwerkt met toestemming van een ouder/voogd.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Los van voorgaande heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?
In Bloementuintjes Coaching & Support is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens op de website.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Bloementuintjes Coaching & Support heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op te hoogte te blijven van de manier waarom we met uw persoonsgegevens omgaan is het raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Bezoekersgegevens:

Op de website Bloementuintjes Coaching & Support worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres en activiteiten op de website bijgehouden. Kijk onder het kopje “Cookie” van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

Cookies

Voor het aanbieden van diensten en/of (online) producten maakt Bloementuintjes Coaching & Support op de website gebruik van diverse soorten cookies.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur (computer, tablet, etc.) wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan jou als bezoeker herkennen, telkens als je de website bezoekt.
In je internetbrowser kan je cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Echter kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor meer informatie over cookies verwijs ik je naar de website van Veilig Internetten: klik hier

Bloementuintjes Coaching & Support maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • We maken gebruik van cookies voor webanalyse service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Bloementuintjes Coaching & Support inzage in het bezoek aan de website. Het gaat om informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen op de website, etc. Met deze informatie kan Bloementuintjes Coaching & Support de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.
  Privacybeleid Google:klik hier
  Privacybeleid Google Analytics: klik hier
 • Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de content van de Bloementuintjes Coaching & Support website te delen via social media, bied ik op diverse pagina’s en bij diverse content, social media buttons. Dit betreft social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc.
  Deze cookies zijn alleen van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende social media en gebruik maakt van de buttons.
  Voor meer informatie over de privacy m.b.t. de diverse social media verwijs ik je naar de privacy verklaringen van de desbetreffende social media kanalen.

 

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bloementuintjes Coaching & Support, hierna te noemen “Bloementuintjes”, gedane aanbiedingen en de door Bloementuintjes gesloten overeenkomsten tussen Bloementuintjes en Cursist en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, workshops, verbindingscirkels en anderzijds, hoe ook genaamd, hierna gezamenlijk te noemen “trainingen”.

1.2 Aanbiedingen van Bloementuintjes, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen, programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van trainingen is steeds afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Bloementuintjes.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bloementuintjes en de Cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 Indien  Bloementuintjes niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlengt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bloementuintjes in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.7 Geheimhouding: Bloementuintjes neemt strikte geheimhouding in acht, ook na beëindiging van de overeenkomst, ten aanzien van alle informatie en bestanden die door de cursist aan haar ter beschikking zijn gesteld, waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

 1. Inschrijving

2.1 Inschrijving dient schriftelijk te geschieden door middel van het inschrijfformulier.

2.2 Met het inschrijven gaat Cursist akkoord met de betalingsvoorwaarden, zie hiervoor verder hoofdstuk 6 van deze algemene voorwaarden.

2.3 De Cursist is definitief ingeschreven voor de training wanneer het inschrijfformulier is ontvangen door Bloementuintjes en Cursist per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. Op dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen Bloementuintjes en Cursist.

2.4 Inschrijvingen dienen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van de betreffende training in het bezit zijn van Bloementuintjes.

2.5 De door Bloementuintjes aangeboden trainingen hebben in belangrijke mate te maken met ontplooiingsprocessen zodat Cursist op het werk en privé beter kan functioneren. Toelating tot de training geschiedt in volgorde van aanmelding, echter is Bloementuintjes bevoegd om de belangen van de Cursist af te wegen en ervoor te kiezen om de volgorde van aangemelde Cursisten te wijzigen in het kader van deze belangen.

2.6 Na totstandkoming van de overeenkomst is de wettelijke bedenktijd van veertien dagen van toepassing, waarin Cursist de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.

2.7 Indien Cursist de overeenkomst ontbindt na de bedenktijd van veertien dagen, doch uiterlijk vier weken voor de start van de training, dan is Cursist betaling van het inschrijfgeld verschuldigd. Voor alle trainingen geldt een inschrijftarief van 30% van het cursusgeld.

2.8 Indien Cursist de overeenkomst ontbindt in de periode vanaf vier weken tot één week voor aanvang van de training, dan is Cursist betaling van vijftig procent van het cursusgeld verschuldigd.

2.9 Indien Cursist de overeenkomst ontbindt binnen één week voor de start van de training, dan is Cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.

2.10 Indien Cursist de training af wenst te breken nadat de training reeds van start is gegaan, dan is Cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.

2.11 Bloementuintjes heeft het recht de cursussen te annuleren bij te weinig aanmeldingen of bij onvoorziene omstandigheden.

 1. De trainingen, workshop en evenementen

3.1 Voor of bij de inschrijving ontvangt de deelnemer alle informatie waaruit blijkt: – de aanvang en het einde van de trainingen; – het aantal dagen waarop de trainingen plaats zullen vinden; – de tijdsduur van de trainingen.

3.2 De trainingen worden gegeven door en onder verantwoordelijkheid van Bloementuintjes.

 1. Algemene bepalingen

4.1 Deelnemers van de trainingen dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen van Bloementuintjes.

4.2 Bloementuintjes heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.

4.3 Bloementuintjes is bevoegd om personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag tonen, van de locatie te (laten) verwijderen.

4.4 Bloementuintjes is bevoegd personen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de les te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

4.5 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s enzovoorts) is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Bloementuintjes, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De Cursist is gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of Cursist de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen. Bloementuintjes is generlei aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. Cursist vrijwaart Bloementuintjes voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

5.2 Bloementuintjes is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan de training.

5.3 Bloementuintjes accepteert aansprakelijkheid tegenover de Cursist voor ontstane schade als gevolg van een aan Bloementuintjes toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, maar slechts indien die door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en deze tot uitkering overgaat.

5.4 Bloementuintjes aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Cursist of andere meegebrachte materialen gedurende de training of anderszins verblijf in de lokalen of ruimtes ingehuurd door Bloementuintjes.

 1. Betaling en incassokosten

6.1 Bij aanmelding voor de training dient het inschrijfgeld binnen één week na ontvangst van de bevestiging van de inschrijving te worden voldaan op rekeningnummer NL30 KNAB 0258 0452 64 ten name van Bloementuintjes Coaching & Support onder vermelding van de naam van Cursist.

6.2 Indien Cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde bedragen in termijnen, dan dienen die termijnen tijdig aan Bloementuintjes te worden voldaan. Indien Cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van één van de termijnen, dan is Cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar zijn.

6.3 Indien Cursist niet tijdig betaalt zal Cursist geacht worden in verzuim te zijn, zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Bloementuintjes over de verschuldigde bedragen rente ad 1% per maand of een gedeelte ervan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

6.4. Bloementuintjes is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt te vorderen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 25% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro.

6.5 Bloementuintjes is bevoegd om in geval van niet-betaling Cursist van verdere trainingen uit te sluiten en de toegang te ontzeggen. Dit laat de verplichting van Cursist om het volledige inschrijfgeld van de training te voldoen onverlet.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Bloementuintjes vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of training, berust bij Bloementuintjes, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Bloementuintjes vervaardigde en/of ter beschikking gestelde trainingsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Bloementuintjes niet toegestaan om: – trainingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins. – trainingsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bloementuintjes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 De rechter in de vestigingsplaats van Bloementuintjes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bloementuintjes het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

8.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

9.1 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Bloementuintjes  https://www.bloementuintjes.nl/.

9.2 Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bloementuintjes.